Stacja ładowania we wspólnocie mieszkaniowej

Czy w Twojej wspólnocie mieszkaniowej mieszkańcy posiadają samochody elektryczne? Czy jest duże zapotrzebowanie na stację ładowania dedykowaną dla mieszkańców wspólnoty? Sprawdź, co musisz zrobić, aby stacja ładowania mogła bezpiecznie działać na terenie wspólnoty.

ETAP I – CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE

Zweryfikuj stan techniczny instalacji oraz budynków

 • Zapytaj zarządcę o możliwość instalacji i użytkowania ładowarki
 • Sprawdź moc przyłączeniową i stan techniczny instalacji elektrycznej
 • Ustal parametry ładowarki, która będzie mogła być przyłączona do sieci
 • Wyznacz miejsce instalacji ładowarki
 • Ustal zakres prac potrzebnych do zamontowania urządzenia
 • Sprawdź, czy budynek nie należy do rejestru zabytków

UWAGA! Plan musi zostać stworzony na podstawie projektu instalacji elektrycznej z uwzględnieniem rezerwy mocy. Zarządca musi potwierdzić możliwość, warunki oraz zakres prac, które będą potrzebne do realizacji przedsięwzięcia.

ETAP II – WNIOSEK

Poniższe dokumenty, które musisz posiadać, są wymagane w przypadku, gdy budynek ma więcej niż 3 lokale. Jednak sugerujemy, aby w przypadku mniejszych budynków również je mieć.

Potrzebne dokumenty

 • Oświadczenie, w którym zobowiązujesz się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z zainstalowaniem nowego punktu ładowania (zakup potrzebnych narzędzi oraz montaż).
 • Oświadczenie o tym, że posiadasz dokument potwierdzający prawo do zamieszkania (akt notarialny, umowa najmu, umowa użyczenia).
 • Pisemna zgoda właściciela lokalu na montaż stacji ładowania (jeśli wnioskujący nie jest właścicielem).
 • Zgoda wojewódzkiego konserwatora zabytków – odpowiedniego dla lokalizacji budynku (tylko, jeśli budynek ma status zabytku).
 • Specyfikacja techniczna urządzenia.
 • Rysunek ze wskazaniem miejsca montażu instalacji.
 • Wniosek

Pobierz
szablon wniosku

ETAP III – ANALIZA

Jeśli wniosek jest poprawnie wypełniony i dołączono do niego potrzebne dokumenty, zarządca może zlecić ekspertyzę, czyli innymi słowy, analizę wniosku, czy wszystko się zgadza i stacja ładowania może zostać zamontowana.
Analizy dokonuje osoba posiadająca uprawnienia budowlane ze specjalnością instalacji sieciowych, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Wynikiem analizy jest:

 • Ocena instalacji elektrycznej
 • Ocena miejsc postojowych wewnątrz i na zewnątrz budynku pod względem dopuszczalnego przyłączenia do punktu ładowania, który został opisany we wniosku.

Wszelkie koszty ekspertyzy ponosi osoba, która składa wniosek.
UWAGA! Analiza nie jest wymagana, jeśli w budynku została sporządzona instalacja dedykowana dla zasilania punktów ładowania.

Co daje wykonanie analizy?

 1. Potwierdzenie, że wnioskodawca pokryje wszystkie potrzebne koszty.
 2. Określenie punktów znajdujących się w obrębie instalacji elektrycznej, do których może zostać przyłączony punkt ładowania, a w tym – maksymalną moc oraz parametry techniczne tego punktu.
 3. Określenie, jakie rozwiązania budowlane/ techniczne/ instalacyjne powinny zostać zastosowane oraz wymagania dotyczące materiałów stosowanych do montażu stacji.
 4. Określenie warunków umożliwiających w pełni bezpieczną eksploatację stacji.
 5. Określenie wymagań przeciwpożarowych.

Ustawodawca wyznaczył 30 dni – od momentu otrzymania ekspertyzy – na decyzję. W przypadku, kiedy budynek posiada mniej niż 3 lokale, termin nie jest narzucony.

ETAP IV – DECYZJA

Po wykonanej analizie wydana zostaje decyzja.

Uchwała właścicieli Uchwała zarządu wspólnoty
Mała wspólnota Mała wspólnota Duża wspólnota Duża wspólnota
(≤ 3 lokale) (≤ 3 lokale) (> 3 lokale) (> 3 lokale)
Ładowarka < 11 kW Ładowarka ≥ 11 kW Ładowarka ≥ 11 kW Ładowarka < 11 kW
Zgoda 100% Zgoda 100% Zgoda 50%

Decyzja negatywna

 • Instalacja ładowarki w sposób przedstawiony we wniosku jest niemożliwa.
 • Osoba wnioskująca nie posiada żadnych praw do lokalu.
 • Osoba wnioskująca nie dostarczyła zgody właściciela lokalu.
 • Brak zobowiązania się do pokrycia kosztów wykonania instalacji.
 • Decyzja pozytywna

  Następny Etap

  Jeśli instalacja ładowarki jest możliwa po dokonaniu pewnych zmian, przykładowo przebudowy obecnej instalacji – zgoda może zostać udzielona, jedynie wówczas, gdy wnioskodawca poniesie wszelkie koszty w zakresie prac umożliwiających przyłączenie stacji.

  W przypadku decyzji pozytywnej przechodzimy do następnego etapu.

  ETAP V – PRACE BUDOWLANE

  Jeśli docelowe miejsce na instalacje nie zostało wpisane do rejestru zabytków, rozpoczynają się prace montażowe.

  Natomiast, jeśli budynek znajduje się w rejestrze zabytków – należy wystąpić o pozwolenie na budowę do organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosta, burmistrz, prezydent miasta). W przypadku decyzji negatywnej można wystąpić o rozpatrzenie w toku odwoławczym. Jeśli decyzja będzie pozytywna lub wystąpi brak sprzeciwu, można przystępować do prac budowlanych. W przypadku decyzji ponownie negatywnej można się odwoływać do sądu.

  Po zakończeniu prac budowlanych operator instaluje licznik, a wnioskodawca musi zawrzeć umowę dystrybucyjną na sprzedaż energii do stacji ładowania.
  W przypadku ilości lokali – mniej niż 3 – należy uzgodnić z mieszkańcami lokali wewnętrzne, sprawiedliwe zasady co do rozliczania energii, a przy tym uniknięcia wszelkich konfliktów.

  Zostaw komentarz

  Twój email nie będzie publikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.